Η έννοια του επιπέδου στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ του Ευκλείδη

Κωνσταντίνα Ζορμπαλά

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 410-411

How to cite

top

Κωνσταντίνα Ζορμπαλά. "Η έννοια του επιπέδου στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ του Ευκλείδη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 410-411. <http://eudml.org/doc/236429>.

@article{ΚωνσταντίναΖορμπαλά1996,
author = {Κωνσταντίνα Ζορμπαλά},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {410-411},
title = {Η έννοια του επιπέδου στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ του Ευκλείδη},
url = {http://eudml.org/doc/236429},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνα Ζορμπαλά
TI - Η έννοια του επιπέδου στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ του Ευκλείδη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 410
EP - 411
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236429
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.