Ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο δάσκαλος ως πρώτος παράγοντας της εκπαιδευτικής διδασκαλίας

Γ. Ωραιόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 349-351

How to cite

top

Γ. Ωραιόπουλος. "Ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο δάσκαλος ως πρώτος παράγοντας της εκπαιδευτικής διδασκαλίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 349-351. <http://eudml.org/doc/236430>.

@article{Γ1987,
author = {Γ. Ωραιόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {349-351},
title = {Ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο δάσκαλος ως πρώτος παράγοντας της εκπαιδευτικής διδασκαλίας},
url = {http://eudml.org/doc/236430},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Ωραιόπουλος
TI - Ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο δάσκαλος ως πρώτος παράγοντας της εκπαιδευτικής διδασκαλίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 349
EP - 351
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236430
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.