Επίλυση αντίστροφων προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφα υλικά

Χριστόδουλος Αθανασιάδης; Ελένη Καρδάση

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 627-636

How to cite

top

Χριστόδουλος Αθανασιάδης, and Ελένη Καρδάση. "Επίλυση αντίστροφων προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφα υλικά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 627-636. <http://eudml.org/doc/236432>.

@article{ΧριστόδουλοςΑθανασιάδης2005,
author = {Χριστόδουλος Αθανασιάδης, Ελένη Καρδάση},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {627-636},
title = {Επίλυση αντίστροφων προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφα υλικά},
url = {http://eudml.org/doc/236432},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Χριστόδουλος Αθανασιάδης
AU - Ελένη Καρδάση
TI - Επίλυση αντίστροφων προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφα υλικά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 627
EP - 636
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236432
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.