Η περιγραφική αξιολόγηση και ο ρόλος της στις εκπαιδευτικές διεργασίες

Βάσω Σπηλιωτοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 418-429

How to cite

top

Βάσω Σπηλιωτοπούλου. "Η περιγραφική αξιολόγηση και ο ρόλος της στις εκπαιδευτικές διεργασίες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 418-429. <http://eudml.org/doc/236433>.

@article{ΒάσωΣπηλιωτοπούλου1998,
author = {Βάσω Σπηλιωτοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {418-429},
title = {Η περιγραφική αξιολόγηση και ο ρόλος της στις εκπαιδευτικές διεργασίες},
url = {http://eudml.org/doc/236433},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Βάσω Σπηλιωτοπούλου
TI - Η περιγραφική αξιολόγηση και ο ρόλος της στις εκπαιδευτικές διεργασίες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 418
EP - 429
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236433
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.