Η σχεδίαση τρισδιάστατων αντικειμένων σε επίπεδη επιφάνεια ως έκφραση της αντίληψης των παιδιών για το χώρο

Πούλος Ανδρέας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 93-107

How to cite

top

Πούλος Ανδρέας. "Η σχεδίαση τρισδιάστατων αντικειμένων σε επίπεδη επιφάνεια ως έκφραση της αντίληψης των παιδιών για το χώρο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 93-107. <http://eudml.org/doc/236435>.

@article{ΠούλοςΑνδρέας1992,
author = {Πούλος Ανδρέας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {93-107},
title = {Η σχεδίαση τρισδιάστατων αντικειμένων σε επίπεδη επιφάνεια ως έκφραση της αντίληψης των παιδιών για το χώρο},
url = {http://eudml.org/doc/236435},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Πούλος Ανδρέας
TI - Η σχεδίαση τρισδιάστατων αντικειμένων σε επίπεδη επιφάνεια ως έκφραση της αντίληψης των παιδιών για το χώρο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 93
EP - 107
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236435
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.