Από τα αναλυτικά προγράμματα ύλης στα αναλυτικά προγράμματα στόχων

Νίκος Μαυρογιάννης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985)

 • Issue: 2, page 241-263

How to cite

top

Νίκος Μαυρογιάννης. "Από τα αναλυτικά προγράμματα ύλης στα αναλυτικά προγράμματα στόχων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985): 241-263. <http://eudml.org/doc/236436>.

@article{ΝίκοςΜαυρογιάννης1985,
author = {Νίκος Μαυρογιάννης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {2},
pages = {241-263},
title = {Από τα αναλυτικά προγράμματα ύλης στα αναλυτικά προγράμματα στόχων},
url = {http://eudml.org/doc/236436},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Νίκος Μαυρογιάννης
TI - Από τα αναλυτικά προγράμματα ύλης στα αναλυτικά προγράμματα στόχων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1985
IS - 2
SP - 241
EP - 263
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236436
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.