Το όραμα της επιμόρφωσης για τον εκπαιδευτικό

Α. Κυριαζής; Α. Πέτρου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 208-220

How to cite

top

Α. Κυριαζής, and Α. Πέτρου. "Το όραμα της επιμόρφωσης για τον εκπαιδευτικό." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 208-220. <http://eudml.org/doc/236437>.

@article{Α1999,
author = {Α. Κυριαζής, Α. Πέτρου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {208-220},
title = {Το όραμα της επιμόρφωσης για τον εκπαιδευτικό},
url = {http://eudml.org/doc/236437},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Α. Κυριαζής
AU - Α. Πέτρου
TI - Το όραμα της επιμόρφωσης για τον εκπαιδευτικό
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 208
EP - 220
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236437
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.