Τα πιστεύω (beliefs) των καθηγητών για τη μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση

Αικατερίνη Κασιμάτη; Βασίλης Γιαλαμάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 319-334

How to cite

top

Αικατερίνη Κασιμάτη, and Βασίλης Γιαλαμάς. "Τα πιστεύω (beliefs) των καθηγητών για τη μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 319-334. <http://eudml.org/doc/236438>.

@article{ΑικατερίνηΚασιμάτη1998,
author = {Αικατερίνη Κασιμάτη, Βασίλης Γιαλαμάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {319-334},
title = {Τα πιστεύω (beliefs) των καθηγητών για τη μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση},
url = {http://eudml.org/doc/236438},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Αικατερίνη Κασιμάτη
AU - Βασίλης Γιαλαμάς
TI - Τα πιστεύω (beliefs) των καθηγητών για τη μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 319
EP - 334
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236438
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.