Οι αντιλήψεις τωv μαθητών Λυκείου στη δέσμευση μεταβλητών με ποσοδείκτες

Ευάγγελος Παππάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 383-395

How to cite

top

Ευάγγελος Παππάς. "Οι αντιλήψεις τωv μαθητών Λυκείου στη δέσμευση μεταβλητών με ποσοδείκτες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 383-395. <http://eudml.org/doc/236439>.

@article{ΕυάγγελοςΠαππάς2005,
author = {Ευάγγελος Παππάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {383-395},
title = {Οι αντιλήψεις τωv μαθητών Λυκείου στη δέσμευση μεταβλητών με ποσοδείκτες},
url = {http://eudml.org/doc/236439},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ευάγγελος Παππάς
TI - Οι αντιλήψεις τωv μαθητών Λυκείου στη δέσμευση μεταβλητών με ποσοδείκτες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 383
EP - 395
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236439
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.