Πως αντιλαμβάνονται οι μαθητές την αλληλεπίδραση έννοιας και εικόνας στα γεωμετρικά σχήματα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 109-121

How to cite

top

"Πως αντιλαμβάνονται οι μαθητές την αλληλεπίδραση έννοιας και εικόνας στα γεωμετρικά σχήματα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 109-121. <http://eudml.org/doc/236440>.

@article{Unknown2004,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {109-121},
title = {Πως αντιλαμβάνονται οι μαθητές την αλληλεπίδραση έννοιας και εικόνας στα γεωμετρικά σχήματα},
url = {http://eudml.org/doc/236440},
year = {2004},
}

TY - JOUR
TI - Πως αντιλαμβάνονται οι μαθητές την αλληλεπίδραση έννοιας και εικόνας στα γεωμετρικά σχήματα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 109
EP - 121
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236440
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.