Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.

Νικόλαος Αλεξανδρής; Θεόδωρος Εξαρχάκος; Νικόλαος Αλεξανδρής; Θεόδωρος Μπόλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 9-10

How to cite

top

Νικόλαος Αλεξανδρής, et al. "Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 9-10. <http://eudml.org/doc/236442>.

@article{ΝικόλαοςΑλεξανδρής2000,
author = {Νικόλαος Αλεξανδρής, Θεόδωρος Εξαρχάκος, Νικόλαος Αλεξανδρής, Θεόδωρος Μπόλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {9-10},
title = {Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.},
url = {http://eudml.org/doc/236442},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Αλεξανδρής
AU - Θεόδωρος Εξαρχάκος
AU - Νικόλαος Αλεξανδρής
AU - Θεόδωρος Μπόλης
TI - Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 9
EP - 10
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236442
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.