Αναδρομικές ακολουθίες, σύνθεση συνάρτησης f με τον εαυτό της, η παράγωγος συνάρτησης f και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 588-606

How to cite

top

Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης. "Αναδρομικές ακολουθίες, σύνθεση συνάρτησης f με τον εαυτό της, η παράγωγος συνάρτησης f και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 588-606. <http://eudml.org/doc/236444>.

@article{ΒασίλειοςΧατζηφιλιππίδης2003,
author = {Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {588-606},
title = {Αναδρομικές ακολουθίες, σύνθεση συνάρτησης f με τον εαυτό της, η παράγωγος συνάρτησης f και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής},
url = {http://eudml.org/doc/236444},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης
TI - Αναδρομικές ακολουθίες, σύνθεση συνάρτησης f με τον εαυτό της, η παράγωγος συνάρτησης f και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 588
EP - 606
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236444
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.