Η επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά

Δ. Καραγεώργος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 97-108

How to cite

top

Δ. Καραγεώργος. "Η επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 97-108. <http://eudml.org/doc/236448>.

@article{Δ1994,
author = {Δ. Καραγεώργος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {97-108},
title = {Η επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/236448},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Καραγεώργος
TI - Η επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 97
EP - 108
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236448
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.