Μαθηματική θεμελίωση των πολύγωνων αριθμών και των γνωμόνων τους. Οι δίγωνοι αριθμοί και ο γνωμονικός τύπος του΄Ηρωνος.

Χρήστος Κηπουρός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 702-716

How to cite

top

Χρήστος Κηπουρός. "Μαθηματική θεμελίωση των πολύγωνων αριθμών και των γνωμόνων τους. Οι δίγωνοι αριθμοί και ο γνωμονικός τύπος του΄Ηρωνος.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 702-716. <http://eudml.org/doc/236449>.

@article{ΧρήστοςΚηπουρός2002,
author = {Χρήστος Κηπουρός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {702-716},
title = {Μαθηματική θεμελίωση των πολύγωνων αριθμών και των γνωμόνων τους. Οι δίγωνοι αριθμοί και ο γνωμονικός τύπος του΄Ηρωνος.},
url = {http://eudml.org/doc/236449},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Κηπουρός
TI - Μαθηματική θεμελίωση των πολύγωνων αριθμών και των γνωμόνων τους. Οι δίγωνοι αριθμοί και ο γνωμονικός τύπος του΄Ηρωνος.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 702
EP - 716
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236449
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.