Η πρόταση του Ευκλείδη Α΄ για τη διδακτική των μαθηματικών.

Μ. Παπαδάκη; Σ. Τσικοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 152-160

How to cite

top

Μ. Παπαδάκη, and Σ. Τσικοπούλου. "Η πρόταση του Ευκλείδη Α΄ για τη διδακτική των μαθηματικών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 152-160. <http://eudml.org/doc/236450>.

@article{Μ1993,
author = {Μ. Παπαδάκη, Σ. Τσικοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {152-160},
title = {Η πρόταση του Ευκλείδη Α΄ για τη διδακτική των μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/236450},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Παπαδάκη
AU - Σ. Τσικοπούλου
TI - Η πρόταση του Ευκλείδη Α΄ για τη διδακτική των μαθηματικών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 152
EP - 160
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236450
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.