Τα παιδιά του Ευκλείδη (θεατρική παράσταση)

Ηλίας Κερασαρίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 563-573

How to cite

top

Ηλίας Κερασαρίδης. "Τα παιδιά του Ευκλείδη (θεατρική παράσταση)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 563-573. <http://eudml.org/doc/236452>.

@article{ΗλίαςΚερασαρίδης2001,
author = {Ηλίας Κερασαρίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {563-573},
title = {Τα παιδιά του Ευκλείδη (θεατρική παράσταση)},
url = {http://eudml.org/doc/236452},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Κερασαρίδης
TI - Τα παιδιά του Ευκλείδη (θεατρική παράσταση)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 563
EP - 573
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236452
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.