Εικόνες στα βιβλία Μαθηματικών Γυμνασίου: τι εφαρμοσμένα μαθηματικά΄΄ βλέπουν οι μαθητές

Βάσω Σπηλιωτοπούλου; Ανθή Καρατράντου; Κώστας Πετούμενος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 461-473

How to cite

top

Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Ανθή Καρατράντου, and Κώστας Πετούμενος. "Εικόνες στα βιβλία Μαθηματικών Γυμνασίου: τι εφαρμοσμένα μαθηματικά΄΄ βλέπουν οι μαθητές." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 461-473. <http://eudml.org/doc/236454>.

@article{ΒάσωΣπηλιωτοπούλου2005,
author = {Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Ανθή Καρατράντου, Κώστας Πετούμενος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {461-473},
title = {Εικόνες στα βιβλία Μαθηματικών Γυμνασίου: τι εφαρμοσμένα μαθηματικά΄΄ βλέπουν οι μαθητές},
url = {http://eudml.org/doc/236454},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Βάσω Σπηλιωτοπούλου
AU - Ανθή Καρατράντου
AU - Κώστας Πετούμενος
TI - Εικόνες στα βιβλία Μαθηματικών Γυμνασίου: τι εφαρμοσμένα μαθηματικά΄΄ βλέπουν οι μαθητές
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 461
EP - 473
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236454
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.