Ανιχνεύοντας την συγκρότηση του νοήματος των μιγαδικών αριθμών κατά τον 16ο και 18ο αιώνα.

Στέφανος Κεΐσογλου; Χρυσή Καραμήτσου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 244-254

How to cite

top

Στέφανος Κεΐσογλου, and Χρυσή Καραμήτσου. "Ανιχνεύοντας την συγκρότηση του νοήματος των μιγαδικών αριθμών κατά τον 16ο και 18ο αιώνα.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 244-254. <http://eudml.org/doc/236457>.

@article{ΣτέφανοςΚεΐσογλου2002,
author = {Στέφανος Κεΐσογλου, Χρυσή Καραμήτσου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {244-254},
title = {Ανιχνεύοντας την συγκρότηση του νοήματος των μιγαδικών αριθμών κατά τον 16ο και 18ο αιώνα.},
url = {http://eudml.org/doc/236457},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Στέφανος Κεΐσογλου
AU - Χρυσή Καραμήτσου
TI - Ανιχνεύοντας την συγκρότηση του νοήματος των μιγαδικών αριθμών κατά τον 16ο και 18ο αιώνα.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 244
EP - 254
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236457
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.