Αιτίες που δυσχεραίνουν την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητών στη διδασκαλία των Μα-θηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μία προτεινόμενη λύση

Εμμανουήλ Νικολουδάκης; Εμμανουήλ Χουστουλάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 359-372

How to cite

top

Εμμανουήλ Νικολουδάκης, and Εμμανουήλ Χουστουλάκης. "Αιτίες που δυσχεραίνουν την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητών στη διδασκαλία των Μα-θηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μία προτεινόμενη λύση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 359-372. <http://eudml.org/doc/236458>.

@article{ΕμμανουήλΝικολουδάκης2004,
author = {Εμμανουήλ Νικολουδάκης, Εμμανουήλ Χουστουλάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {359-372},
title = {Αιτίες που δυσχεραίνουν την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητών στη διδασκαλία των Μα-θηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μία προτεινόμενη λύση},
url = {http://eudml.org/doc/236458},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Εμμανουήλ Νικολουδάκης
AU - Εμμανουήλ Χουστουλάκης
TI - Αιτίες που δυσχεραίνουν την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητών στη διδασκαλία των Μα-θηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μία προτεινόμενη λύση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 359
EP - 372
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236458
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.