Μελέτη της ανάπτυξης της Μαθηματικής ικανότητας στη θεωρία αριθμών

Ιωάννης Ζάχος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 344-356

How to cite

top

Ιωάννης Ζάχος. "Μελέτη της ανάπτυξης της Μαθηματικής ικανότητας στη θεωρία αριθμών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 344-356. <http://eudml.org/doc/236459>.

@article{ΙωάννηςΖάχος1999,
author = {Ιωάννης Ζάχος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {344-356},
title = {Μελέτη της ανάπτυξης της Μαθηματικής ικανότητας στη θεωρία αριθμών},
url = {http://eudml.org/doc/236459},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Ζάχος
TI - Μελέτη της ανάπτυξης της Μαθηματικής ικανότητας στη θεωρία αριθμών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 344
EP - 356
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236459
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.