Αναλυτικά προγράμματα και μηχανισμοί επιβολής

Αντώνης Παπαμικρούλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985)

 • Issue: 2, page 264-272

How to cite

top

Αντώνης Παπαμικρούλης. "Αναλυτικά προγράμματα και μηχανισμοί επιβολής." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985): 264-272. <http://eudml.org/doc/236461>.

@article{ΑντώνηςΠαπαμικρούλης1985,
author = {Αντώνης Παπαμικρούλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {2},
pages = {264-272},
title = {Αναλυτικά προγράμματα και μηχανισμοί επιβολής},
url = {http://eudml.org/doc/236461},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Αντώνης Παπαμικρούλης
TI - Αναλυτικά προγράμματα και μηχανισμοί επιβολής
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1985
IS - 2
SP - 264
EP - 272
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236461
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.