Τα Μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο και τα νέα σχολικά βιβλία

Θ. Γκέτσης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 193-200

How to cite

top

Θ. Γκέτσης. "Τα Μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο και τα νέα σχολικά βιβλία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 193-200. <http://eudml.org/doc/236463>.

@article{Θ1987,
author = {Θ. Γκέτσης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {193-200},
title = {Τα Μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο και τα νέα σχολικά βιβλία},
url = {http://eudml.org/doc/236463},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Γκέτσης
TI - Τα Μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο και τα νέα σχολικά βιβλία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 193
EP - 200
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236463
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.