Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας των fractals (φρακταλς) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αναστασία Καρακώστα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 299-310

How to cite

top

Αναστασία Καρακώστα. "Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας των fractals (φρακταλς) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 299-310. <http://eudml.org/doc/236464>.

@article{ΑναστασίαΚαρακώστα2005,
author = {Αναστασία Καρακώστα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {299-310},
title = {Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας των fractals (φρακταλς) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236464},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Αναστασία Καρακώστα
TI - Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας των fractals (φρακταλς) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 299
EP - 310
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236464
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.