Από τη νεωτερικότητα στην ύστερη νεωτερικότητα : Ο εκσυγχρονισμός του μαθήματος των μαθηματικών και η εκπαιδευτική πολιτική του

Μαρία Νικολακάκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 108-118

How to cite

top

Μαρία Νικολακάκη. "Από τη νεωτερικότητα στην ύστερη νεωτερικότητα : Ο εκσυγχρονισμός του μαθήματος των μαθηματικών και η εκπαιδευτική πολιτική του." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 108-118. <http://eudml.org/doc/236465>.

@article{ΜαρίαΝικολακάκη1997,
author = {Μαρία Νικολακάκη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {108-118},
title = {Από τη νεωτερικότητα στην ύστερη νεωτερικότητα : Ο εκσυγχρονισμός του μαθήματος των μαθηματικών και η εκπαιδευτική πολιτική του},
url = {http://eudml.org/doc/236465},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Νικολακάκη
TI - Από τη νεωτερικότητα στην ύστερη νεωτερικότητα : Ο εκσυγχρονισμός του μαθήματος των μαθηματικών και η εκπαιδευτική πολιτική του
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 108
EP - 118
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236465
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.