Διαδικασίες και πλαίσια επεξεργασίας της μαθηματικής πληροφορίας. Παραμύθι-ιστορία: ένας τρόπος πλαισίωσης του μαθηματικού νοήματος

Σμαρώ Αλεξάνδρου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 628-644

How to cite

top

Σμαρώ Αλεξάνδρου. "Διαδικασίες και πλαίσια επεξεργασίας της μαθηματικής πληροφορίας. Παραμύθι-ιστορία: ένας τρόπος πλαισίωσης του μαθηματικού νοήματος." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 628-644. <http://eudml.org/doc/236470>.

@article{ΣμαρώΑλεξάνδρου2001,
author = {Σμαρώ Αλεξάνδρου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {628-644},
title = {Διαδικασίες και πλαίσια επεξεργασίας της μαθηματικής πληροφορίας. Παραμύθι-ιστορία: ένας τρόπος πλαισίωσης του μαθηματικού νοήματος},
url = {http://eudml.org/doc/236470},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Σμαρώ Αλεξάνδρου
TI - Διαδικασίες και πλαίσια επεξεργασίας της μαθηματικής πληροφορίας. Παραμύθι-ιστορία: ένας τρόπος πλαισίωσης του μαθηματικού νοήματος
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 628
EP - 644
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236470
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.