Η μαθηματική σκέψη του έφηβου μέσα από το μαθηματικό πρόβλημα.

Ν. Βαδιβούλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 174-182

How to cite

top

Ν. Βαδιβούλης. "Η μαθηματική σκέψη του έφηβου μέσα από το μαθηματικό πρόβλημα.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 174-182. <http://eudml.org/doc/236471>.

@article{Ν1983,
author = {Ν. Βαδιβούλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {174-182},
title = {Η μαθηματική σκέψη του έφηβου μέσα από το μαθηματικό πρόβλημα.},
url = {http://eudml.org/doc/236471},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Βαδιβούλης
TI - Η μαθηματική σκέψη του έφηβου μέσα από το μαθηματικό πρόβλημα.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 174
EP - 182
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236471
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.