Μέθοδοι απόδειξης και εύρεσης στα Μαθηματικά

Αντώνης Κυριακόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 371-382

How to cite

top

Αντώνης Κυριακόπουλος. "Μέθοδοι απόδειξης και εύρεσης στα Μαθηματικά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 371-382. <http://eudml.org/doc/236472>.

@article{ΑντώνηςΚυριακόπουλος2005,
author = {Αντώνης Κυριακόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {371-382},
title = {Μέθοδοι απόδειξης και εύρεσης στα Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/236472},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Αντώνης Κυριακόπουλος
TI - Μέθοδοι απόδειξης και εύρεσης στα Μαθηματικά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 371
EP - 382
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236472
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.