Διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών με τη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης συστημάτων

Κωνσταντίνος Κορρές; Σταύρος Σεφερλής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 324-334

How to cite

top

Κωνσταντίνος Κορρές, and Σταύρος Σεφερλής. "Διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών με τη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης συστημάτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 324-334. <http://eudml.org/doc/236473>.

@article{ΚωνσταντίνοςΚορρές2005,
author = {Κωνσταντίνος Κορρές, Σταύρος Σεφερλής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {324-334},
title = {Διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών με τη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης συστημάτων},
url = {http://eudml.org/doc/236473},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Κορρές
AU - Σταύρος Σεφερλής
TI - Διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών με τη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης συστημάτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 324
EP - 334
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236473
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.