Μαθηματικά και Ναυτιλία

Γιώργος Η. Μπαραλής; Δημήτρης Λ. Δόγκας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 459-481

How to cite

top

Γιώργος Η. Μπαραλής, and Δημήτρης Λ. Δόγκας. "Μαθηματικά και Ναυτιλία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 459-481. <http://eudml.org/doc/236474>.

@article{ΓιώργοςΗ1995,
author = {Γιώργος Η. Μπαραλής, Δημήτρης Λ. Δόγκας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {459-481},
title = {Μαθηματικά και Ναυτιλία},
url = {http://eudml.org/doc/236474},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Η. Μπαραλής
AU - Δημήτρης Λ. Δόγκας
TI - Μαθηματικά και Ναυτιλία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 459
EP - 481
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236474
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.