Στρατηγικές Διδασκαλίας σε Παιδία με Σύνδρομο ASPERGER «Ο Άνθρωπος της Βροχής», μπορεί να είναι Μαθητής μας....

Ευαγγελία Μαγαλιού; Όλγα Παΐζη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 788-792

How to cite

top

Ευαγγελία Μαγαλιού, and Όλγα Παΐζη. "Στρατηγικές Διδασκαλίας σε Παιδία με Σύνδρομο ASPERGER «Ο Άνθρωπος της Βροχής», μπορεί να είναι Μαθητής μας....." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 788-792. <http://eudml.org/doc/236476>.

@article{ΕυαγγελίαΜαγαλιού2005,
author = {Ευαγγελία Μαγαλιού, Όλγα Παΐζη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {788-792},
title = {Στρατηγικές Διδασκαλίας σε Παιδία με Σύνδρομο ASPERGER «Ο Άνθρωπος της Βροχής», μπορεί να είναι Μαθητής μας....},
url = {http://eudml.org/doc/236476},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ευαγγελία Μαγαλιού
AU - Όλγα Παΐζη
TI - Στρατηγικές Διδασκαλίας σε Παιδία με Σύνδρομο ASPERGER «Ο Άνθρωπος της Βροχής», μπορεί να είναι Μαθητής μας....
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 788
EP - 792
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236476
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.