Η ικανότητα συμβολικής διατύπωσης ποσοτικών σχέσεων και αριθμητικών πράξεων στα πλαίσια επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων: Ερευνητικές Διαπιστώσεις και Ερμηνευτικές Εκδοχές

Δημήτρης Χασάπης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 156-167

How to cite

top

Δημήτρης Χασάπης. "Η ικανότητα συμβολικής διατύπωσης ποσοτικών σχέσεων και αριθμητικών πράξεων στα πλαίσια επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων: Ερευνητικές Διαπιστώσεις και Ερμηνευτικές Εκδοχές." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 156-167. <http://eudml.org/doc/236477>.

@article{ΔημήτρηςΧασάπης1992,
author = {Δημήτρης Χασάπης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {156-167},
title = {Η ικανότητα συμβολικής διατύπωσης ποσοτικών σχέσεων και αριθμητικών πράξεων στα πλαίσια επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων: Ερευνητικές Διαπιστώσεις και Ερμηνευτικές Εκδοχές},
url = {http://eudml.org/doc/236477},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Χασάπης
TI - Η ικανότητα συμβολικής διατύπωσης ποσοτικών σχέσεων και αριθμητικών πράξεων στα πλαίσια επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων: Ερευνητικές Διαπιστώσεις και Ερμηνευτικές Εκδοχές
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 156
EP - 167
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236477
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.