Μαθηματική Βιολογία (Γενετική - Χρωμοσωμικοί Συνδυασμοί - Βιοεπιμεριστικοί Τελεστές)

Γιάννης Δ. Λύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 460-466

How to cite

top

Γιάννης Δ. Λύρας. "Μαθηματική Βιολογία (Γενετική - Χρωμοσωμικοί Συνδυασμοί - Βιοεπιμεριστικοί Τελεστές)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 460-466. <http://eudml.org/doc/236480>.

@article{ΓιάννηςΔ1997,
author = {Γιάννης Δ. Λύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {460-466},
title = {Μαθηματική Βιολογία (Γενετική - Χρωμοσωμικοί Συνδυασμοί - Βιοεπιμεριστικοί Τελεστές)},
url = {http://eudml.org/doc/236480},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Δ. Λύρας
TI - Μαθηματική Βιολογία (Γενετική - Χρωμοσωμικοί Συνδυασμοί - Βιοεπιμεριστικοί Τελεστές)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 460
EP - 466
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236480
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.