Οι απόψεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την διδασκαλία των Μαθηματικών στο γυμνάσιο

Λ. Αδαμοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 243-251

How to cite

top

Λ. Αδαμοπούλου. "Οι απόψεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την διδασκαλία των Μαθηματικών στο γυμνάσιο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 243-251. <http://eudml.org/doc/236481>.

@article{Λ1987,
author = {Λ. Αδαμοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {243-251},
title = {Οι απόψεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την διδασκαλία των Μαθηματικών στο γυμνάσιο},
url = {http://eudml.org/doc/236481},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Λ. Αδαμοπούλου
TI - Οι απόψεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την διδασκαλία των Μαθηματικών στο γυμνάσιο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 243
EP - 251
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236481
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.