Η ικανότητα μετάφρασης μαθητών λυκείου της Κύπρου, όπως αυτή εκδηλώνεται με τη χρήση της συνεπαγωγικής μεθόδου CHIC

Αθανάσιος Γαγάτσης; Ελένη Μιχαηλίδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 622-632

How to cite

top

Αθανάσιος Γαγάτσης, and Ελένη Μιχαηλίδου. "Η ικανότητα μετάφρασης μαθητών λυκείου της Κύπρου, όπως αυτή εκδηλώνεται με τη χρήση της συνεπαγωγικής μεθόδου CHIC." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 622-632. <http://eudml.org/doc/236482>.

@article{ΑθανάσιοςΓαγάτσης2000,
author = {Αθανάσιος Γαγάτσης, Ελένη Μιχαηλίδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {622-632},
title = {Η ικανότητα μετάφρασης μαθητών λυκείου της Κύπρου, όπως αυτή εκδηλώνεται με τη χρήση της συνεπαγωγικής μεθόδου CHIC},
url = {http://eudml.org/doc/236482},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Γαγάτσης
AU - Ελένη Μιχαηλίδου
TI - Η ικανότητα μετάφρασης μαθητών λυκείου της Κύπρου, όπως αυτή εκδηλώνεται με τη χρήση της συνεπαγωγικής μεθόδου CHIC
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 622
EP - 632
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236482
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.