Τα Οικονομικά Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Φωτούλα Αργυροπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 419-423

How to cite

top

Φωτούλα Αργυροπούλου. "Τα Οικονομικά Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 419-423. <http://eudml.org/doc/236483>.

@article{ΦωτούλαΑργυροπούλου1997,
author = {Φωτούλα Αργυροπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {419-423},
title = {Τα Οικονομικά Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236483},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Φωτούλα Αργυροπούλου
TI - Τα Οικονομικά Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 419
EP - 423
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236483
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.