Η γλώσσα των Μαθηματικών στη μοντέρνα παιδεία

Μιχάϊ Αουρίκας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 85-92

How to cite

top

Μιχάϊ Αουρίκας. "Η γλώσσα των Μαθηματικών στη μοντέρνα παιδεία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 85-92. <http://eudml.org/doc/236484>.

@article{ΜιχάϊΑουρίκας1992,
author = {Μιχάϊ Αουρίκας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {85-92},
title = {Η γλώσσα των Μαθηματικών στη μοντέρνα παιδεία},
url = {http://eudml.org/doc/236484},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάϊ Αουρίκας
TI - Η γλώσσα των Μαθηματικών στη μοντέρνα παιδεία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 85
EP - 92
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236484
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.