Χρήση απλών υπολογιστικών εφαρμογών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Βασίλειος Σάλτας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 702-706

How to cite

top

Βασίλειος Σάλτας. "Χρήση απλών υπολογιστικών εφαρμογών στη διδασκαλία των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 702-706. <http://eudml.org/doc/236485>.

@article{ΒασίλειοςΣάλτας2004,
author = {Βασίλειος Σάλτας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {702-706},
title = {Χρήση απλών υπολογιστικών εφαρμογών στη διδασκαλία των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236485},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλειος Σάλτας
TI - Χρήση απλών υπολογιστικών εφαρμογών στη διδασκαλία των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 702
EP - 706
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236485
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.