Ανάπτυξη ειδίκευσης και γενικών νοητικών δεξιοτήτων: Δύο ασυμβίβαστες τάσεις στην εκπαίδευση

Ιωάννης Ζάχος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 183-196

How to cite

top

Ιωάννης Ζάχος. "Ανάπτυξη ειδίκευσης και γενικών νοητικών δεξιοτήτων: Δύο ασυμβίβαστες τάσεις στην εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 183-196. <http://eudml.org/doc/236489>.

@article{ΙωάννηςΖάχος1995,
author = {Ιωάννης Ζάχος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {183-196},
title = {Ανάπτυξη ειδίκευσης και γενικών νοητικών δεξιοτήτων: Δύο ασυμβίβαστες τάσεις στην εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236489},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Ζάχος
TI - Ανάπτυξη ειδίκευσης και γενικών νοητικών δεξιοτήτων: Δύο ασυμβίβαστες τάσεις στην εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 183
EP - 196
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236489
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.