Επιδράσεις της Κοινωνικής και Πολιτιστικής προέλευσης του μαθητή στην επίδοση στα Μαθηματικά του λυκείου

Στ. Γεωργακάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1988)

 • Issue: 5, page 79-79

How to cite

top

Στ. Γεωργακάκος. "Επιδράσεις της Κοινωνικής και Πολιτιστικής προέλευσης του μαθητή στην επίδοση στα Μαθηματικά του λυκείου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1988): 79-79. <http://eudml.org/doc/236490>.

@article{Στ1988,
author = {Στ. Γεωργακάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {5},
pages = {79-79},
title = {Επιδράσεις της Κοινωνικής και Πολιτιστικής προέλευσης του μαθητή στην επίδοση στα Μαθηματικά του λυκείου},
url = {http://eudml.org/doc/236490},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Στ. Γεωργακάκος
TI - Επιδράσεις της Κοινωνικής και Πολιτιστικής προέλευσης του μαθητή στην επίδοση στα Μαθηματικά του λυκείου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1988
IS - 5
SP - 79
EP - 79
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236490
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.