Σχετικά με τις μορφές διδασκαλίας της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Δημήτριος Σκοπέτος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 373-382

How to cite

top

Δημήτριος Σκοπέτος. "Σχετικά με τις μορφές διδασκαλίας της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 373-382. <http://eudml.org/doc/236492>.

@article{ΔημήτριοςΣκοπέτος2004,
author = {Δημήτριος Σκοπέτος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {373-382},
title = {Σχετικά με τις μορφές διδασκαλίας της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα},
url = {http://eudml.org/doc/236492},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Σκοπέτος
TI - Σχετικά με τις μορφές διδασκαλίας της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 373
EP - 382
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236492
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.