Η Ελλάδα κοιτίδα των μαθηματικών αποφθεγμάτων. Η χρήση τους κατά την διδασκαλία.

Ιωάννης Καλογεράκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 158-169

How to cite

top

Ιωάννης Καλογεράκης. "Η Ελλάδα κοιτίδα των μαθηματικών αποφθεγμάτων. Η χρήση τους κατά την διδασκαλία.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 158-169. <http://eudml.org/doc/236493>.

@article{ΙωάννηςΚαλογεράκης2000,
author = {Ιωάννης Καλογεράκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {158-169},
title = {Η Ελλάδα κοιτίδα των μαθηματικών αποφθεγμάτων. Η χρήση τους κατά την διδασκαλία.},
url = {http://eudml.org/doc/236493},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Καλογεράκης
TI - Η Ελλάδα κοιτίδα των μαθηματικών αποφθεγμάτων. Η χρήση τους κατά την διδασκαλία.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 158
EP - 169
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236493
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.