Οριακές Διαδικασίες Επιπέδων Σχημάτων και η Παιδαγωγική τους Σημασία

Ιωάννα Μαμωνά - Downs

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 41-54

How to cite

top

Ιωάννα Μαμωνά - Downs. "Οριακές Διαδικασίες Επιπέδων Σχημάτων και η Παιδαγωγική τους Σημασία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 41-54. <http://eudml.org/doc/236494>.

@article{ΙωάνναΜαμωνά1998,
author = {Ιωάννα Μαμωνά - Downs},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {41-54},
title = {Οριακές Διαδικασίες Επιπέδων Σχημάτων και η Παιδαγωγική τους Σημασία},
url = {http://eudml.org/doc/236494},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννα Μαμωνά - Downs
TI - Οριακές Διαδικασίες Επιπέδων Σχημάτων και η Παιδαγωγική τους Σημασία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 41
EP - 54
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236494
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.