Η εργασία επιλογής των τεσσάρων καρτών του wason και η αναλογική λύση προβλημάτων, σαν θεωρητικό υπόβαθρο αντιστοίχων πειραμάτων σε δυο Λύκεια της Αττικής.

Στέλιος Βερνίκος; Δημήτρης Ζέρβας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 437-448

How to cite

top

Στέλιος Βερνίκος, and Δημήτρης Ζέρβας. "Η εργασία επιλογής των τεσσάρων καρτών του wason και η αναλογική λύση προβλημάτων, σαν θεωρητικό υπόβαθρο αντιστοίχων πειραμάτων σε δυο Λύκεια της Αττικής.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 437-448. <http://eudml.org/doc/236495>.

@article{ΣτέλιοςΒερνίκος2002,
author = {Στέλιος Βερνίκος, Δημήτρης Ζέρβας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {437-448},
title = {Η εργασία επιλογής των τεσσάρων καρτών του wason και η αναλογική λύση προβλημάτων, σαν θεωρητικό υπόβαθρο αντιστοίχων πειραμάτων σε δυο Λύκεια της Αττικής.},
url = {http://eudml.org/doc/236495},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Στέλιος Βερνίκος
AU - Δημήτρης Ζέρβας
TI - Η εργασία επιλογής των τεσσάρων καρτών του wason και η αναλογική λύση προβλημάτων, σαν θεωρητικό υπόβαθρο αντιστοίχων πειραμάτων σε δυο Λύκεια της Αττικής.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 437
EP - 448
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236495
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.