Τσιγγάνοι μαθητές και χώρος: ο προσδιορισμός στο χώρο ως μια πολιτισμική πρακτική

Χαρούλα Σταθοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 301-311

How to cite

top

Χαρούλα Σταθοπούλου. "Τσιγγάνοι μαθητές και χώρος: ο προσδιορισμός στο χώρο ως μια πολιτισμική πρακτική." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 301-311. <http://eudml.org/doc/236497>.

@article{ΧαρούλαΣταθοπούλου2003,
author = {Χαρούλα Σταθοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {301-311},
title = {Τσιγγάνοι μαθητές και χώρος: ο προσδιορισμός στο χώρο ως μια πολιτισμική πρακτική},
url = {http://eudml.org/doc/236497},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Χαρούλα Σταθοπούλου
TI - Τσιγγάνοι μαθητές και χώρος: ο προσδιορισμός στο χώρο ως μια πολιτισμική πρακτική
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 301
EP - 311
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236497
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.