Η επίδραση που είχε μια διδακτική προσέγγιση βασισμένη σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, στις μαθηματικές αντιλήψεις των δασκάλων.

Τουμάσης Μπάμπης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 177-189

How to cite

top

Τουμάσης Μπάμπης. "Η επίδραση που είχε μια διδακτική προσέγγιση βασισμένη σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, στις μαθηματικές αντιλήψεις των δασκάλων.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 177-189. <http://eudml.org/doc/236501>.

@article{ΤουμάσηςΜπάμπης1999,
author = {Τουμάσης Μπάμπης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {177-189},
title = {Η επίδραση που είχε μια διδακτική προσέγγιση βασισμένη σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, στις μαθηματικές αντιλήψεις των δασκάλων.},
url = {http://eudml.org/doc/236501},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Τουμάσης Μπάμπης
TI - Η επίδραση που είχε μια διδακτική προσέγγιση βασισμένη σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, στις μαθηματικές αντιλήψεις των δασκάλων.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 177
EP - 189
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236501
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.