Διαπολιτισμική προσέγγιση των προγραμμάτων σπουδών των Μαθηματικών-Εκπαιδευτικές Καινοτομίες.

Γεώργιος Καρκούλιας; Σπύρος Φερεντίνος; Σωτηρία Σαμπάνη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 529-538

How to cite

top

Γεώργιος Καρκούλιας, Σπύρος Φερεντίνος, and Σωτηρία Σαμπάνη. "Διαπολιτισμική προσέγγιση των προγραμμάτων σπουδών των Μαθηματικών-Εκπαιδευτικές Καινοτομίες.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 529-538. <http://eudml.org/doc/236504>.

@article{ΓεώργιοςΚαρκούλιας2003,
author = {Γεώργιος Καρκούλιας, Σπύρος Φερεντίνος, Σωτηρία Σαμπάνη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {529-538},
title = {Διαπολιτισμική προσέγγιση των προγραμμάτων σπουδών των Μαθηματικών-Εκπαιδευτικές Καινοτομίες.},
url = {http://eudml.org/doc/236504},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Καρκούλιας
AU - Σπύρος Φερεντίνος
AU - Σωτηρία Σαμπάνη
TI - Διαπολιτισμική προσέγγιση των προγραμμάτων σπουδών των Μαθηματικών-Εκπαιδευτικές Καινοτομίες.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 529
EP - 538
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236504
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.