Η έρευνα για τη μάθηση των Μαθηματικών σε ομάδες εργασίας : δεδομένα και προοπτικές

Καλαβάσης Φραγκίσκος; Χαβιάρης Πέτρος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 392-402

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος, and Χαβιάρης Πέτρος. "Η έρευνα για τη μάθηση των Μαθηματικών σε ομάδες εργασίας : δεδομένα και προοπτικές." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 392-402. <http://eudml.org/doc/236507>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος2003,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος, Χαβιάρης Πέτρος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {392-402},
title = {Η έρευνα για τη μάθηση των Μαθηματικών σε ομάδες εργασίας : δεδομένα και προοπτικές},
url = {http://eudml.org/doc/236507},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
AU - Χαβιάρης Πέτρος
TI - Η έρευνα για τη μάθηση των Μαθηματικών σε ομάδες εργασίας : δεδομένα και προοπτικές
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 392
EP - 402
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236507
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.