Στρατηγικές λύσεις προβλημάτων πρόσθεσης- αφαίρεσης και η εξέλιξη τους κατά την παιδική ηλικία.

Μαρία Μανιού-Βακάλη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 284-293

How to cite

top

Μαρία Μανιού-Βακάλη. "Στρατηγικές λύσεις προβλημάτων πρόσθεσης- αφαίρεσης και η εξέλιξη τους κατά την παιδική ηλικία.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 284-293. <http://eudml.org/doc/236508>.

@article{ΜαρίαΜανιού1983,
author = {Μαρία Μανιού-Βακάλη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {284-293},
title = {Στρατηγικές λύσεις προβλημάτων πρόσθεσης- αφαίρεσης και η εξέλιξη τους κατά την παιδική ηλικία.},
url = {http://eudml.org/doc/236508},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Μανιού-Βακάλη
TI - Στρατηγικές λύσεις προβλημάτων πρόσθεσης- αφαίρεσης και η εξέλιξη τους κατά την παιδική ηλικία.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 284
EP - 293
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236508
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.