Η φιλοσοφία των Αναλυτικών Προγραμμάτων των Μαθηματικών

Δ. Κοντογιάννης; Ε. Ντζιαχρήστος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 366-375

How to cite

top

Δ. Κοντογιάννης, and Ε. Ντζιαχρήστος. "Η φιλοσοφία των Αναλυτικών Προγραμμάτων των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 366-375. <http://eudml.org/doc/236509>.

@article{Δ1997,
author = {Δ. Κοντογιάννης, Ε. Ντζιαχρήστος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {366-375},
title = {Η φιλοσοφία των Αναλυτικών Προγραμμάτων των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236509},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Κοντογιάννης
AU - Ε. Ντζιαχρήστος
TI - Η φιλοσοφία των Αναλυτικών Προγραμμάτων των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 366
EP - 375
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236509
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.