Εικασία, απόδειξη και διδασκαλία των Μαθηματικών.

Αθανάσιος Χαλάτσης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 4-13

How to cite

top

Αθανάσιος Χαλάτσης. "Εικασία, απόδειξη και διδασκαλία των Μαθηματικών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 4-13. <http://eudml.org/doc/236510>.

@article{ΑθανάσιοςΧαλάτσης1993,
author = {Αθανάσιος Χαλάτσης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {4-13},
title = {Εικασία, απόδειξη και διδασκαλία των Μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/236510},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Χαλάτσης
TI - Εικασία, απόδειξη και διδασκαλία των Μαθηματικών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 4
EP - 13
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236510
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.